ประชาสัมพันธ์

Google site Kroo_Wanussanan

 

กราฟิกเอนิเมชัน 1  สอบปลายภาคหน่อยนะคะ


สอบซอฟต์แวร์

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

ภาษา HTML เบื้องต้น

คำสั่งหลักสำหรับสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language ) ซึ่งมีคำสั่งพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>

ส่วนที่ต้องการให้แสดงผล เมื่อผ่านโปรแกรมเบราเซอร์  เช่น ข้อความ(Text) ภาพ(Image)

การแสดงรายการ(List) และการเชื่อมโยง(Link) จะเพิ่มคำสั่งอื่น ๆ ไว้ภายใต้คำสั่ง <BODY> เกือบทั้งสิ้น ซึ่งจะได้ศึกษาในโอกาสต่อไป

คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/background.html

ขนาด ลักษณะ และสี ของตัวอักษร  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/fonts.html

การแทรกภาพ  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/image1.html

คำสั่งแสดงรายการ  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/list.html

คำสั่งแสดงตาราง  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/table.html

คำสั่งเชื่อโยง  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/link.html

ขอบคุณบทเรียนออนไลน์   อ.อำพล สงวนศิริธรรม

ขอบคุณวีดีโอโดย  

พัฒนาการของอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต (Internet)  

หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาด ใหญ่ ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โพรโทคอล (Protocol) ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ทาง  อาทิ เช่น  อีเมล เว็บบอร์ด และสามาค้นข้อมูลและข่าวสารต่างๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้

อินเตอร์เน็ต มีพัฒนาการมาจาก อาร์พาเน็ต (ArpA net เรียกสั้น ๆ ว่า อาร์พา) ที่ตั้งขึ้นในปี 2512 เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่ใช้ในงานวิจัยด้านทหาร (ARP : Advanced Research Project Agency)

ปี 2515 หลังจากที่เครือข่ายทดลองอาร์พาประสบความสำเร็จอย่างสูง และได้มีการปรับปรุงหน่วยงานจากอาร์พามาเป็นดาร์พา(Defense Advanced Research Project Agency: DARPA) และในที่สุดปี 2518 อาร์พาเน็ตก็ขึ้นตรงกับหน่วยการสื่อสารของกองทัพ (Defense Communication Agency)

ในปี 2526 อาร์พาเน็ตก็ได้แบ่งเป็น 2 เครือข่ายด้านงานวิจัย ใช้ชื่ออาร์พาเน็ตเหมือนเดิม ส่วนเครือข่ายของกองทัพใช้ชื่อว่า มิลเน็ต (MILNET : Millitary Network) ซึ่งมีการเชื่อมต่อโดยใช้ โพรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet) เป็นครั้งแรก

ในปี 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของอเมริกา (NSF) ได้ ให้เงินทุนในการสร้างศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 6 แห่ง และใช้ชื่อว่า NSFNET  และพอมาถึงปี 2533 อาร์พารองรับภาระที่เป็นกระดูกสันหลัง (Backbone) ของระบบไม่ได้ จึงได้ยุติอาร์พาเน็ต และเปลี่ยนไปใช้ NSFNET และเครือข่ายขนาดมหึมา   จนถึงทุกวันนี้ และเรียกเครือข่ายนี้ว่า อินเตอร์เน็ต

สำหรับประเทศไทย นั้น อินเตอร์เน็ตเริ่มมีบทบาทอย่างมากในช่วงปี 2530-2535 โดยเริ่มจากการเป็นเครือข่ายในระบบคอมพิวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย (Campus Network) แล้วจึงเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์เมื่อ เดือนสิงหาคม 2535

ในปี 2538 ก็มี การเปิดให้ บริการอินเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ (รายแรก คือ อินเตอร์เน็ตเคเอสซี) ซึ่งขณะนั้น เวิร์ลด์ไวด์เว็บกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในอเมริกา

อินเตอร์เน็ต บางครั้งก็มีการเรียกย่อเป็น เน็ต (Net) หรือ The Net ด้วยเช่นเดียวกัน อีกคำหนึ่งที่หมายถึงอินเตอร์เน็ตก็คือ เว็บ (Web) และ เวิร์ลด์ไวด์เว็บ (World – Wide Web) (จริง ๆ แล้ว เว็บเป็นเพียงบริการหนึ่งของอินเตอร์เน็ตเท่านั้น)

แหล่งข้อมูล  http://area10.excise.go.th/file/knowledge/internet.htm

ศึกษาเพิ่มเติมจากวีดิโอ

ขอบคุณวีดิโอ โดย เมื่อ 22 ก.พ. 2011

ศึกษาเพิ่มเติม golden bell