แผน

แผนหลัก ง 21101 -ปี 2558
แผนหลัก ง 21101 ปี2557
แผนหลัก ง 21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนหลักเพื่อการจัดการเรียนรู้  ง21101  ม.1 ปีการศึกษา_2555  

ติดหลัง-ปพ.ง21101-2558

ตัวชี้วัด ติด ปพ.5-ง21101

ตัวชี้วัด ติด ปพ. ง 21101 

ติดหลัง ปพ. ง 21102

ตัวชี้วัดติดหลัง ปพ. ง21102

คะแนนติด ปพ.2-2557

ขออนุมัติ ติด ร ง 21101 -2555.

ติด-ปพ-ง 21102 ภาค 2-2560

แบบรู้จักนักเรียน รายบุคคล

บันทึกและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีอะไรในคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ท่องโลกอินเตอร์เน็ต
รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1   รหัสวิชา  21101
ง 3.1 ม 1/1  อธิบายหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ง 3.1 ม 1/2  อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง 3.1 ม 1/3 ประมวลผลข้อมูลให้ เป็นสารสนเทศ

ง 3.1 ม 2/1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ง 3.1 ม 2/2  อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง 3.1 ม 2/3  ค้นหาข้อมูล    และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรม  และจริยธรรม

รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด

วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  รหัสวิชา  21102

ง 3.1 ม 2/4  ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

ง 3.1 ม 3/1  อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ง 3.1 ม 3/2 เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

ง 3.1 ม 3/3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

ง 3.1 ม 3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน

ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

รหัสตัวชี้วัดและตัวชี้วัด

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา ง 31101

ง3.1 ม.4-6/1  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ง3.1 ม.4-6/2  อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานหลักของคอมพิวเตอร์

ง3.1 ม.4-6/3  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ง3.1 ม.4-6/4  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ง3.1 ม.4-6/8  ใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสมกับงาน

ง3.1 ม.4-6/10 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ง3.1 ม.4-6/5  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

ง3.1 ม.4-6/6  เขียนโปรแกรมภาษา

ง3.1 ม.4-6/7  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

ง3.1 ม.4-6/9  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

ง3.1 ม.4-6/11 ใช้เทคโนโลยีสารสรเทศในการนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม

ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

ง3.1 ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานฃอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ลิงค์ ตัวอย่างแผนการสอนhttp://kroolerm.com/web/system01.html

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: