ซอฟต์แวร์

                                         ซอฟต์แวร์ (software) 

ความหมาย

       ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์  หรืออาจเรียกว่า “โปรแกรม” ก็ได้ ซึ่งหมายถึงคำสั่งหรือชุดคำสั่ง สามารถใช้เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เราต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรก็เขียนเป็นคำสั่งที่จะต้องสั่งเป็นขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนต้องทำอย่างละเอียดและครบถ้วน

ประเภทของซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
    หมายถึง โปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นโปรแกรมตามหน้าที่การทำงานดังนี้

1.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) คือโปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้งาน  ส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงที่สุด และสามารถใช้อุปกรณ์ทุกส่วนของคอมพิวเตอร์ และช่วยจัดการกระบวนการพื้นฐานที่สำคัญ ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นการเปิด หรือปิดไฟล์ การสื่อสารกันระหว่างชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่อง การส่งข้อมูลออกสู่เครื่องพิมพ์หรือสู่จอภาพ เป็นต้น

 

 

 

 

 

1.2 ตัวแปลภาษา (Translation Program) คือโปรแกรม ที่ทำหน้าที่ในการแปลโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง        ที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเครื่อง เพื่อให้ เครื่องสามารถรู้เรื่องเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ เช่น ภาษาเบสิค

,โคบอล, ซี, ปาสคาล, ฟอร์แทรน, จาวา เป็นต้น สำหรับตัวแปลนั้นจะมี 3 แบบคือ

  • แอสแซมเบลอ (Assembler) เป็นโปแกรมที่ใช้แปลภาษา แอสแซมบลี ซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำ

มีลักษณะการแปลทีละคำสั่ง เมื่อทำตามคำสั่งนั้นเสร็จแล้ว ก็จะแปลคำสั่งถัดไปเรื่อย ๆ จนจบ

  • อินเตอร์ไพรเตอร์ (Interpreter) เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาเบสิก โดยจะแปลทีละคำสั่งแล้วทำตาม

คำสั่งนั้น แล้วแปลต่อไปเรื่อย ๆ จนจบโปรแกรม
คอมไพเลอร์(Compiler) เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ซึ่งจะแปล

ทั้งโปรแกรมให้เสร็จก่อน จากนั้นจึงจะปฏิบัติตามคำสั่งทีละคำสั่ง เช่น โคบอล, ซี, ปาสคาล, ฟอร์แทรน, จาวา

1.3 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) คือ โปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่ในการอำนวย

ความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้สามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น เช่น โปรแกรมที่ใช้ใน       การเรียงลำดับข้อมูล โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลจากชนิดหนึ่งไปยังอีกชนิดหนึ่ง โปรแกรมรวบรวมข้อมูล 2 ชุดเข้าด้วยกัน โปรแกรมคัดลอกข้อมูล เป็นต้น

  1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
    หมายถึง โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้งานเอง เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

2.1 โปรแกรมใช้งานเฉพาะ คือ โปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนมาใช้เอง โดยใช้ภาษาระดับต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา BSDIC, COBOL, PSDCSL, C, ASSEMBLY FORTRAN ฯลฯ เช่น โปรแกรมระบบบัญชี, โปรแกรมแฟ้มทะเบียนประวัติ โปรแกรมคำนวณภาษี, โปรแกรมคิดเงินเดือน เป็นต้น

2.2 โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างหรือเขียนขึ้นมาโดยบริษัทต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำไปใช้งานต่าง ๆ ได้ทันทีตัวอย่าง เช่น

R ประเภทประมวลคำ (Word Processor) โปรแกรมที่ช่วยในการทำเอกสาร พิมพ์งานต่าง ๆ

เช่น เวิร์ดจุฬา, เวิร์ดราชวิถี, Microsoft Word, WordPerfect, AmiPro เป็นต้น

R ประเภทตารางทำบาน (Spreadsheet) โปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณข้อมูล มีลักษณะเป็นตาราง

เช่น Lotus 1-2-3, Microsoft Excel เป็นต้น

Rประเภทฐานข้อมูล (Database) โปรแกรมที่ใช้ในการทำงานทางด้านฐานข้อมูลจะใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่ และมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น DBASE lll Plis, FoxBASE,

Microsoft Access, FoxPro, Visual FoxPro เป็นต้น

Rโปรแกรมทางด้าน Graphic เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างรูปภาพและกราฟิกต่าง ๆ รวมทั้งงาน

ด้านสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ นามบัตร เช่น CorelDraw, Photoshop, Freelance Graphic, PowerPoint, PageMaker

Rโปรแกรมเกม (Game) เป็นโปรแกรมที่แพร่หลายเป็นที่รู้จักกันทั่ว ไป ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

และปัจจุบันนี้มีโปรแกรมเกมต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบบธรรมดา และแบบ 3 มิติ  สร้างขึ้นมา เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำงานแต่ละส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าเด็กจะ เล่น เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่า ผู้ใหญ่ควรควบคุมเกมที่เด็ก ๆ เล่นด้วย

Rโปรแกรมทางด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นโปรแกรมที่มักนิยมใช้ตามสำนักงานต่าง ๆ ทั้งของรัฐ

และเอกชนในการนัดหมายประชุม การทำจดหมายเวียนไปตามฝ่าย ต่าง ๆ โดยการเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์แทนที่จะพิมพ์ออกมาทางกระดาษ ข้อดีของโปรแกรมชนิดนี้คือ ทำให้ประหยัดกระดาษลงไปได้มาก

Rโปรแกรมทางด้านการออกแบบ โปรแกรมนี้ได้เข้ามาช่วยออกแบบงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และงานออกแบบสินค้าต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างได้ทั้งแบบที่เป็นภาพ 2 มิติ และภาพ 3 มิติ ที่นิยมใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ โปรแกรม AutoCAD, 3D Studio

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: