ประชาสัมพันธ์

Google site Kroo_Wanussanan

ใบงาน เรื่อง กลไก

กราฟิกเอนิเมชัน 1  สอบปลายภาคหน่อยนะคะ


สอบซอฟต์แวร์

อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา

ภาษา HTML เบื้องต้น

คำสั่งหลักสำหรับสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language ) ซึ่งมีคำสั่งพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>

ส่วนที่ต้องการให้แสดงผล เมื่อผ่านโปรแกรมเบราเซอร์  เช่น ข้อความ(Text) ภาพ(Image)

การแสดงรายการ(List) และการเชื่อมโยง(Link) จะเพิ่มคำสั่งอื่น ๆ ไว้ภายใต้คำสั่ง <BODY> เกือบทั้งสิ้น ซึ่งจะได้ศึกษาในโอกาสต่อไป

คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/background.html

ขนาด ลักษณะ และสี ของตัวอักษร  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/fonts.html

การแทรกภาพ  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/image1.html

คำสั่งแสดงรายการ  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/list.html

คำสั่งแสดงตาราง  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/table.html

คำสั่งเชื่อโยง  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/link.html

ขอบคุณบทเรียนออนไลน์   อ.อำพล สงวนศิริธรรม

ขอบคุณวีดีโอโดย