ประชาสัมพันธ์

95.gifpp.jpg

http://www.psptech.co.th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-1g-2g-3g-4g-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%B0-32501.page

97

๒๒๒๒๒๒๒๒

 

สื่อชุดนี้ อธิบายได้เลยว่า เราสื่อสารข้ามทวีปในชั่วพริบตาได้อย่างไร /ขอบคุณทีมงานกบนอกกะลา

การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มาทดสอบกันดีกว่า

55สอบ

44.jpgสอบ

00สอบ

ส่งท้ายกับภาคเรียนที่ 1/2560

This slideshow requires JavaScript.

IMG_20160414_165937

Advertisements

ภาษา HTML เบื้องต้น

คำสั่งหลักสำหรับสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML (Hyper Text Markup Language ) ซึ่งมีคำสั่งพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>

ส่วนที่ต้องการให้แสดงผล เมื่อผ่านโปรแกรมเบราเซอร์  เช่น ข้อความ(Text) ภาพ(Image)

การแสดงรายการ(List) และการเชื่อมโยง(Link) จะเพิ่มคำสั่งอื่น ๆ ไว้ภายใต้คำสั่ง <BODY> เกือบทั้งสิ้น ซึ่งจะได้ศึกษาในโอกาสต่อไป

คำสั่งกำหนดสีพื้นหลัง http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/background.html

ขนาด ลักษณะ และสี ของตัวอักษร  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/fonts.html

การแทรกภาพ  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/image1.html

คำสั่งแสดงรายการ  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/list.html

คำสั่งแสดงตาราง  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/table.html

คำสั่งเชื่อโยง  http://www.yupparaj.ac.th/CAI/32102/link.html

ขอบคุณบทเรียนออนไลน์   อ.อำพล สงวนศิริธรรม

ขอบคุณวีดีโอโดย